Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije raspisuje natječaj za liječnika specijalista mikrobiologije s parazitologijom

Oglas je obljavljen u Narodnim novinama:

Klasa: 119-02/21-01/4

Urbroj: 2137-19-07-21-1 od 19. V. 2021. (2817)

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i iskazane potrebe, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– poslovi liječnika specijalista mikrobiologije s parazitologijom u Službi za mikrobiologiju – 1 kandidat/kandidatkinja na određeno vrijeme zamjena za djelatnicu na dugotrajnom bolovanju.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema, završen integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B-kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu, životopis, preslik svjedodžbe/ diplome o završenom obrazovanju, preslik uvjerenja o položenome specijalističkom ispitu, preslik važećeg odobrenja za samostalan rad, preslik potvrde ili potpisane izjave o poznavanju rada na računalu, preslik vozačke dozvole, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice, izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz), uvjerenje o nekažnjavanju, preslik osobne iskaznice, preslik domovnice.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 116/03), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelj.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, razgovoru ili pisanoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Priložene isprave mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati. Ustanova zadržava pravo ne odabira nijednog od prijavljenih kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama ili do popunjenja radnog mjesta. Prijave se podnose na adresu: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica s naznakom: »Natječaj za popunu radnog mjesta ______«, osobno ili poštom.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat natječe.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke putem web-stranice Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije www.zzjz-kkz.hr.

Zavod za javno zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Slovenian Microbiome Network Symposium 2023: Unraveling the Healthy Microbiome

Date: November 30 - December 1, 2023

Venue: Maribor, Slovenia


Izdavaštvo

Plijesni – odabrane značajke, izolacija i identifikacija

Objavljen je sveučilišni udžbenik „Plijesni – odabrane značajke, izolacija i identifikacija“ koji je proizašao kao rezultat višegodišnje znanstveno-nastavne suradnje između Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb. Autori ovog djela su prof. dr. sc. Ksenija Markov, prof. dr. sc. Jelka Pleadin, dr. sc. Željko Jakopović, dr. sc. Manuela Zadravec i prof. dr. sc. Jadranka Frece.

Naruči Više


Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više