Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije raspisuje natječaj za liječnika specijalista mikrobiologije s parazitologijom

Oglas je obljavljen u Narodnim novinama:

Klasa: 119-02/21-01/4

Urbroj: 2137-19-07-21-1 od 19. V. 2021. (2817)

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i iskazane potrebe, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– poslovi liječnika specijalista mikrobiologije s parazitologijom u Službi za mikrobiologiju – 1 kandidat/kandidatkinja na određeno vrijeme zamjena za djelatnicu na dugotrajnom bolovanju.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema, završen integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B-kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu, životopis, preslik svjedodžbe/ diplome o završenom obrazovanju, preslik uvjerenja o položenome specijalističkom ispitu, preslik važećeg odobrenja za samostalan rad, preslik potvrde ili potpisane izjave o poznavanju rada na računalu, preslik vozačke dozvole, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice, izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz), uvjerenje o nekažnjavanju, preslik osobne iskaznice, preslik domovnice.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 116/03), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelj.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, razgovoru ili pisanoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Priložene isprave mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati. Ustanova zadržava pravo ne odabira nijednog od prijavljenih kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama ili do popunjenja radnog mjesta. Prijave se podnose na adresu: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica s naznakom: »Natječaj za popunu radnog mjesta ______«, osobno ili poštom.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat natječe.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke putem web-stranice Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije www.zzjz-kkz.hr.

Zavod za javno zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

Power of Microbes in Industry and Environment 2023

Date: May 15th to 18th 2023

Venue: Poreč, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the symposium “Power of Microbes in Industry and Environment 2023”, which will be held in Poreč, Croatia from May 15th to 18th 2023.

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

11th Trends in Medical Mycology

Date: October 20-23, 2023

Venue: Athens, Greece


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više