Statut


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14 i 29 Statuta Skupština Hrvatskog mikrobiološkog društva na zasjedanju održanom 23. siječnja 2015. godine donijela je

STATUT

HRVATSKOG MIKROBIOLOŠKOG DRUŠTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Društvo djeluje pod nazivom: Hrvatsko mikrobiološko društvo (skraćenog naziva HMD), a na engleskom jeziku Croatian Microbiological Socitey (CMS).
Sjedište Društva je u Zagrebu. Adresa sjedišta mijenja se odlukom Izvršnog odbora.
Društvo se upisuje u registar kod nadležnog upravnog tijela.

Hrvatsko mikrobiološko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je udruga slobodno udruženih građana s ciljem ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa na području mikrobiologije i srodnih struka.
Društvo se organizira kao Udruga, a ima svojstvo pravne osobe. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Društvo ima svoj znak. Znak Društva je kvadratičan s natpisom: Hrvatsko mikrobiološko društvo, stranica 35 mm. U kvadratu je zemljovid RH izveden kao skup kružića koji predstavljaju kuglaste bakterijske stanice.

Društvo ima svoj pečat. Na pečatu piše „Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb, Republika Hrvatska“ (na hrvatskom i engleskom jeziku).

Članak 4.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik.

Članak 5.

Društvo se temeljem odluke Skupštine može udružiti u druge znanstvene organizacije u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Društva i njegovih tijela je javan. Javnost svog rada Društvo osigurava javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti preko sredstava javnog priopćavanja, kao i objavom godišnjih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Društva.

II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Udruga sukladno ciljevima Društva djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Društva su:
– pružanje stručne i znanstvene pomoći u unapređenju nastave iz mikrobiologije i srodnih disciplina na fakultetima, višim, srednjim i osnovnim školama te vrtićima i drugim odgojnim i obrazovnim organizacijama za djecu i mlade, a također i u privrednim organizacijama
– održavanje javnih sastanaka i predavanja
– izdavačka djelatnost
– organiziranje stručnih i znanstvenih skupova
– obavještavanje javnosti o djelovanju društva putem sredstava javnog informiranja, znanstvenim publikacijama i na druge načine.

Članak 8.

Društvo je neprofitna pravna osoba.
Društvo svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo na unapređenje njene djelatnosti.

III. ČLANSTVO

 

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

                                        
Članak 10.

Članom Društva može postati svaki državljanin RH koji prihvaća statut Društva, a ispunjavanjem članske prijavnice postaje redoviti član Društva te preuzima sva prava i obveze člana Društva.
Stranac može postati članom Društva u skladu s odredbama Zakona o udrugama, a na pismenu preporuku dva člana Društva.

Članak 11.

Članovi Društva su:

1. redoviti članovi
2. počasni članovi
Redoviti članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji određuje skupština Društva. Izvršni odbor Društva može osporiti pravo učlanjenja a stranka ima pravo žalbe skupštini Društva, čija je odluka konačna.Počasne članove, na prijedlog Izvršnog odbora, bira skupština Društva. Počasni član može biti osoba koja ima osobite zasluge u ostvarivanju cilja i djelatnosti Društva.
Visinu članarine određuje skupština Društva.

Članak 12.

Svi redoviti članovi Društva imaju jednaka prava i obveze i to:

– birati i biti birani u tijela Društva;
– međusobno surađivati u cilju ostvarenja programa Društva;
– davati prijedloge i primjedbe na rad tijela Društva;
– uredno izvršavati materijalne obveze prema odredbama Statuta Društva i u skladu s odlukama skupštine Društva;
– nazočiti sjednicama skupštine Društva;
– sudjelovati na stručnim i znanstvenim skupovima, izdavanju publikacija, te obavljati ostale poslove i zadatke iz djelatnosti Društva.

Članak 13.

Član Društva je obvezatan pridržavati se statuta i drugih akata Društva, djelovati na ostvarivanju ciljeva, djelatnosti i programa Društva izvršavati preuzete obveze te redovito plaćati članarinu. U javnim nastupima član je obvezan čuvati ugled i interese Društva.

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

– svojevoljnim istupanjem iz članstva,
– isključenjem, ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
– ako u određenom roku ne ispuni svoje financijske obveze prema Društvu.

Ovaj rok određuje Izvršni odbor Društva. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Društva na prijedlog pojedine sekcije.
Isključeni članovi imaju pravo žalbe skupštini, čija je odluka konačna.

Članak 15.

U okviru Društva mogu se osnivati sekcije za pojedine grane mikrobiologije, kao i podružnice, koje nisu pravne osobe.
Najmanji broj članova sekcije je 15.
Svaka sekcija bira i razrješuje svoj Izvršni odbor kojeg čine: predsjednik i tajnik koji obavlja i poslove blagajnika.
Mandat predsjednika i tajnika sekcije traje četiri godine, s tim da mogu biti birani za još jedno mandatno razdoblje.
Sekcije Društva osnivaju se i ukidaju odlukom skupštine Društva, a na prijedlog Izvršnog odbora.

U okviru Društva djeluju sljedeće sekcije:

1. Bakteriološka sekcija
2. Imunološka sekcija
3. Mikološka sekcija
4. Sekcija za mikrobiologiju hrane
5. Sekcija za mikrobiologiju okoliša
6. Sekcija za primijenjenu mikrobiologiju
7. Virološka sekcija

IV. TIJELA DRUŠTVA

1. Zajedničke odredbe

Članak 16.

Redoviti članovi sudjeluju u upravljanju poslovima Društva neposredno i putem tijela Društva, iniciranjem razmatranja određenih pitanja u tijelima Društva i na druge načine utvrđene ovim statutom.
Redoviti članovi upravljaju Društvom neposredno osobnim izjašnjavanjem u Skupštini Društva, a posredno preko izabranih članova u drugim tijelima Društva.

2. Tijela Društva

Članak 17.

Tijela Društva su:
1. Skupština
2. Izvršni odbor
3. Nadzorni odbor.

2.1. Skupština

Članak 18.

Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Skupštinu čine redoviti članovi Društva.

Članak 19.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.
U slučaju nedostatka kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, ako je nazočno 25 članova Skupštine, oni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani. Odredba ovog stavka ne vrijedi za Osnivačku skupštinu Društva.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 20.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine.
U izuzetnim situacijama predsjednik Društva može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima, ali ne kraćem od 7 dana.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu na zahtjev jedne četvrtine članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, skupštinu Društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili ¼ članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 21.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, počasni članovi Društva, bez prava glasa.

Članak 22.

Skupština:

– donosi statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene statutom,
utvrđuje politiku i program rada i razvoja Društva,
– donosi financijski plan, usvaja financijsko izvješće,
– bira i razrješava predsjednika Društva, tajnika, blagajnika i delegata u FEMS-u te Nadzorni odbor Društva,
– potvrđuje izbor predsjednika sekcija,
– proglašava počasne članove,
– razmatra i prihvaća izvješće o radu svojih tijela i radnih tijela,
– donosi Poslovnik,
– odlučuje kao drugostupanjsko tijelo u povodu prigovora na odluke Izvršnog odbora,
– odlučuje o udruživanju Društva u međunarodne i druge organizacije i udruženja,
– bira i potvrđuje predstavnika u organizacije u koje je Društvo udruženo,
– bira članove Izdavačkog savjeta Društva,
– donosi odluke o organiziranju ili prihvaća organizaciju znanstvenih skupova i bira predsjednika Organizacijskog odbora,
– donosi odluke o osnivanju, ukidanju i spajanju sekcija Društva,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga Društva, ukoliko ovim statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

2.2. Izvršni odbor

Članak 23.

Izvršni odbor Društva (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor) je izvršno i upravno tijelo Društva, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Društva.

Članak 24.

Izvršni odbor čine: predsjednik, tajnik, blagajnik i predsjednici pojedinih sekcija Društva, te predstavnici Društva u IUMS i FEMS.
Članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova članova Skupštine, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Predsjednik Društva član je Izvršnog odbora po položaju.

Članak 25.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Društva.
U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Društva.

Članak 26.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 27.

Članovi Izvršnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su skupštini.
Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.
Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani, do isteka mandata.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Društva, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.
U slučaju opoziva predsjednika Društva, ostavku mogu podnijeti svi članovi Izvršnog odbora.

Članak 28.

Izvršni odbor:

– usklađuje rad među pojedinim sekcijama Društva,
– usklađuje rad sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
– utvrđuje prijedlog statuta i drugih akata što ih donosi Skupština,
– priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
– organizira rad i djelovanje Društva između sjednica Skupštine,
– provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine,
– donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Društva i ostvarivanje njenog programa, ako ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
– upravlja i odlučuje o pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Društva,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, drugim aktima Društva ili koje mu povjeri Skupština,
– donosi odluke o isključenju članova,
– donosi odluke o organiziranju kongresa, simpozija, stručnih skupova, seminara, savjetovanja, rješava pitanja koja nisu predviđena ovim statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta.

2.3. Predsjednik Društva

Članak 29.

Mandat predsjednika Društva traje četiri godine i može biti ponovno biran.
Predsjednik Društva odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.
Predsjednik Društva može biti razriješen i prije isteka mandata pod uvjetima i na način utvrđen ovim statutom za člana Izvršnog odbora.

Predsjednik:

–   zastupa Društvo,

–    vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

–   odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

–   utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,

–   brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva,

–   upravlja imovinom Društva,

–   podnosi izvješća o radu Društva Skupštini Društva,

–   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Društva,

–   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva

–   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva.

Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

2.4. Nadzorni odbor Društva

Članak 30.

Nadzorni odbor nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Društva, te odgovorno i gospodarski svrsishodno raspolaganje sredstvima Društva.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština iz reda članova Društva. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.
Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 31.

Nadzorni odbor Društva:

– nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Društva,
– nadzire ostvarivanje ugovornih i drugih obveza,
– prati i analizira financiranje i ostvarivanje financijskog plana Društva.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.
Skupština može opozvati Nadzorni odbor ukoliko ne izvršava obveze utvrđene ovim Statutom, pod uvjetima propisanim odredbom čl. 27 st. 3 ovog Statuta.

3. Tajnik i blagajnik Društva

Članak 32.

Društvo ima tajnika i blagajnika.
Tajnik predstavlja i zastupa Društvo.
Tajnika i blagajnika Društva bira Skupština na prijedlog Izvršnog odbora, za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.
Tajnik i blagajnik poslove obavljaju volonterski, a za svoj rad odgovaraju Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Društva.
Tajnik i blagajnik biraju se na razdoblje od četiri godine, s tim da izbor može biti ponovljen za još jedno mandatno razdoblje.

Tajnik vodi registar članova Društva.

V. SREDSTVA DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:
– članarine,
– prihoda od vlastite djelatnosti,
– donacija i sponzorstva,
– drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Društvo može stjecati nepokretnu i pokretnu imovinu.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nekretnina.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup pokretnih stvari.
Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune statuta mogu dati:

– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Predsjednik,
– Nadzorni odbor i
– pet članova Društva.

Nacrt statuta pripremaju predsjednik i tajnik.
O nacrtu statuta raspravlja Izvršni odbor, utvrđuje prijedlog statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Članak 36.

Izmjene i dopune statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Članak 37.

Autentično tumačenje statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

Članak 38.

Rješavanje sporova i sukoba interesa.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je skupština Društva.

VII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 39.

Društvo prestaje kada to odluči Skupština, 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine, odnosno u slučajevima propisanim zakonom.

 

Članak 40.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština i ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga. Likvidacijski postupak dužan je provesti u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka sukladno Zakonu. 

Članak 41.

U slučaju prestanka postojanja Društva objekti i druge nekretnine čiji je Društvo vlasnik postaju vlasništvom RH.

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine 20. rujna 2007. godine.

 

U Zagrebu, 30. srpnja 2015. godine

TAJNIK       

 

Dr. sc. Dubravko Jelić

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

29.12.2020. Novosti Zanimljivosti
Naše članice pridonjele otkriću bakterija koje žive u ekstremnim uvjetima!
Multidisciplinarni tim znanstvenika, među kojima su i naše članice s Instituta Ruđer Bošković (Tina Paradžik i Dušica Vujaklija) i sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Jasna Hrenović), otkrio bakterije koje žive u ekstremnim uvjetima u rudniku Crven Dol u Sjevernoj Makedoniji.
26.02.2020. Novosti Zanimljivosti
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Biomolecules in/for the 21st Century

Date: From October 2020 to March 2021

Venue: Online


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više